Từ khóa: ký mã hiệu

Ký mã Hiệu Container

Ký mã Hiệu Container

Ký mã hiệu Container Trên container có rất nhiều loại ký, mã hiệu thể hiện những ý nghĩa khác nhau. Tiêu chuẩn hiện hành quy định đối với các ký mã hiệu container là ISO ...